Quay lại chọn bài học

1. Kiểu liệt kê

    a. Khai báo
        Cách 1: Khai báo gián tiếp
        - Cú pháp:
type <tên kiểu>=(hằng 1, hằng 2,..., hằng n);
var <tên biến>:<tên kiểu>;
        Cách 2: Khai báo trực tiếp
        - Cú pháp:
var <tên biến>:(hằng 1, hằng 2,..., hằng n);
    b. Một số hàm áp dụng cho kiểu liệt kê
 
    c. Nhập xuất kiểu liệt kê
 

2. Kiểu đoạn con

    a. Khai báo
        Cách 1: Khai báo gián tiếp
            - Cú pháp:
               
type <tên kiểu>=<giá trị đầu>..<giá trị cuối>;
var <tên biến>:<tên kiểu>;
        Cách 2: Khai báo trực tiếp
            - Cú pháp:
                
var <tên biến>:<giá trị đầu>..<giá trị cuối>;
 
    b. Tác dụng và cách sử dụng
 

3. Kiểu tập hợp

    a. Khai báo
        Cách 1: Khai báo gián tiếp
            - Cú pháp:
type <tên kiểu>= set of <kiểu thứ tự>;
var <tên biến>:<tên kiểu>;
        Cách 2: Khai báo trực tiếp
            - Cú pháp:   
var <tên biến>:set of <kiểu thứ tự>;
    b. Mô tả tập hợp
        Một tập hợp được mô tả bằng cách liệt kê các phần tử của tập
hợp, chúng cách nhau dấu , (phẩy) và được đặt trong cặp dấu []
(ngoặc vuông). Các phần tử có thể là hằng, biến, biểu thức.
 
    c. Các phép toán trên tập hợp
        - Phép hợp
         - Phép giao
        - Phép trừ
        - Phép thử
         - Các phép so sánh (=, <>, >=,<=).

Quay lại chọn bài học

NHẬN XÉT - BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.