Quay lại chọn bài học

1. Khai báo:

a. Khai báo gián tiếp

Cú pháp:
Type
  <Tên kiểu> = RECORD
    <Tên trường 1> :<Kiểu trường>
    <Tên trường 2>:<Kiểu trường>
    ...
  END;
Ví dụ:

Type
  date=RECORD
    ngay,thang:byte;
    nam:word;
  End;
 
  HOCSINH = RECORD
    MaSV:string[15];
    Hoten:string[30];
    Ngaysinh:date;
    Diachi: String;
  End;
Lưu ý: Nếu không có kiểm date trước đó ta có thể mô tả trực tiếp như sau:
Type
  HOCSINH = RECORD
    MaSV:string[15];
    Hoten:string[30];
    Ngaysinh:record {sử dụng khai báo trực tiếp}
      ngay:1..31;
      thang:1..12;
      nam:word;
    End;
    Diachi: String;
  End;
 
Var
  HSA,HSB: HOCSINH;
  Lop12A: Array[1..50] of HOCSINH;

b. Khai báo trực tiếp

Cú pháp:
<pre>var
  <tên kiểu>: RECORD
    <Tên trường 1> :<Kiểu trường>
    <Tên trường 2>:<Kiểu trường>
    ...
  END;

2. Truy xuất biến kiểu record


Để truy xuất đến biến kiểu record ta phải truy xuất vào các trường của biến với cú pháp như sau:
<Tên biến record>.<tên trường>;
Chú ý:
– Các biến cùng kiểu record có thể gán được cho nhau khi đó toàn bộ thông tin từ biến record này sẽ được gán cho biến kiểu record kia.
Ví dụ ta gán: HSA:=HSB thay vì ta phải thực hiện gán từng trường của các biến như:
 • HSA.hoten:=HSB.hoten;
 • HSA.ngaysinh:=HSB.ngaysinh;
– Có thể dùng phép so sánh =, <> cho 2 biến kiểu record nhưng không thể dùng các phép so sánh <,<=,>,>=.
Ví dụ ta có thể so sánh:
if HSA=HSB then writeln('Cung mot hoc sinh');
hoặc if HSA.hoten=HSB.hoten then writeln('Hai hoc sinh trung ten');
Nhưng không thể so sánh:
if HSA>HSB then writeln(‘HS A lon hon HS B’);
– Không dùng các thủ tục read, readln, write, writeln cho cả một biến record.
Ví dụ không được dùng: writeln(HSA);
– Không được dùng tất cả các phép toán số học và logic với biến kiểu record.

3. Câu lệnh with

Như trên ta thấy việc truy xuất một trường biến kiểu Record phải thông qua tên và dấu chấm, làm phức tạp thêm chương trình, giải quyết bớt phần nào sự phức tạp này, Pascal đưa ra câu lệnh With … do
Cú pháp:
WITH <biến kiểu record> Do <câu lệnh>;
Chú ý:
Chúng ta có thể lồng các câu lệnh with do vào với nhau để truy cập vào các trường ở xâu trong record.
Ví dụ với HOCSINH và Ngaysinh đều là biến record nhưng ngaysinh là một trường của HOCSINH ta có thể viết như sau:
WITH HOCSINH DO
  WITH ngaysinh DO
    <lệnh>;
hoặc
WITH HOCSINH, ngaysinh DO
  <lệnh>;

Quay lại chọn bài học

NHẬN XÉT - BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.